Bookings- en annuleringsvoorwaarden

 • Door het betalen van het inschrijfgeld verklaart de deelnemer zich akkoord met de voorwaarden.
 • De betaling dient uiterlijk binnen 7 dagen na aanmelding voor de cursus of retraite plaats te vinden. De rest van het bedrag dient daarvoor uiterlijk 60 dagen voor aanvang van het retreat betaald te zijn
 • Bij boekingen minder dan 60 dagen voor aanvang dient het bedrag per ommegaande volledig betaald te worden. Bij niet tijdige betaling hebben we het recht de reservering te laten vervallen.
 • Inschrijving is pas definitief na betaling van de aanbetaling of, bij aanmelding minder dan 60 dagen voor aanvang, van het volledige inschrijfgeld.
 • Deelname aan het programma geschiedt op basis van vrijwilligheid. Het staat deelnemers vrij om af te zien van het te volgen programma.
 • Het afzien van deelname aan het programma geeft geen recht op teruggave van het inschrijfgeld en ook geen recht op een vervangende les of activiteit.
 • Als deelnemers besluiten om zich terug te trekken (wegens ziekte of persoonlijke omstandigheden) dan hebben zij recht op terugbetaling van ten hoogste een deel van de verschuldigde deelnamekosten:
  – Twee maanden voor aanvang van het programma: terugbetaling van 50% van deelnamekosten.
  – Een maand voor aanvang van het programma: terugbetaling van 25% van deelnamekosten.
  – Twee weken voor aanvang van het programma: terugbetaling van 10% van deelnamekosten.
  – Binnen twee weken voor aanvang van het programma: er worden geen deelnamekosten terugbetaald.
 • Indien de deelnemer niet in staat is de door hem of haar geboekte cursus of retraite bij te wonen, is in de plaats stelling toegestaan, mits de gegevens van de vervangende deelnemer uiterlijk 7 dagen voor aanvang aan ons zijn doorgegeven.
 • We hebben het recht een cursus of retraite te annuleren indien daartoe gegronde redenen bestaan, waaronder onvoldoende deelnemers, ziekte van de docent of overmacht. In geval van annulering door ons  heeft de deelnemer recht op terugbetaling van het reeds betaalde cursusgeld. De deelnemer heeft geen recht op enige andere compensatie of schadevergoeding.
 • We hebben het recht om personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan een cursus of retraite.

Aansprakelijkheid

 • We zullen zorg dragen voor een goed en ordentelijk verloop van de retraites.
 • Deelname aan een cursus of retraite is geheel op eigen risico. We zijn niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de deelnemer, noch voor verlies of beschadiging van eigendommen.
 • Klachten dienen schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te worden gemaakt aan ons. De indiener van de klacht ontvangt binnen 14 dagen een reactie.

Medische disclaimers

 • De activiteiten zoals wij die aanbieden zijn bedoeld als vrijetijdsbesteding en niet ter vervanging van medisch noodzakelijke behandelingen of therapie. Bespreek lichamelijke en/of psychische klachten daarom altijd met een gekwalificeerd arts.
 • Meldt voorafgaande aan de activiteit altijd aan de docent als je een lichamelijke klacht hebt. Mogelijk kan de docent het programma hierop aanpassen of persoonsgerichte oefeningen geven.
 • Forceer niets en neem lichamelijke klachten serieus.

Wijzigingen in programmering

 • We hebben het recht wijzigingen aan te brengen in de programmering van een retreat, bijvoorbeeld wanneer een (yoga)docente wegens ziekte, verhuizing, zwangerschap of andere omstandigheden de workshops niet (meer) kan verzorgen. We zorgen in dat geval voor een professionele en kwalitatief vergelijkbare vervanger. De deelnemers worden hier voor aanvang van het retreat/cursus per mail over ingelicht.

Huisregels

 • Onze locaties zijn rookvrij. Drugsgebruik en overmatig alcoholgebruik zijn tijdens de cursus of retraite niet toegestaan.
  Eventuele schade wordt op de veroorzaker verhaald.
 • Deelnemers die zich niet aan de huisregels houden dan wel de aanwijzingen van het personeel van de locatie niet opvolgen, kunnen uit de cursus of retraite verwijderd worden. Dit geeft de deelnemer geen rechten op restitutie van cursusgelden.
 • Het maken van video/film of geluidsopnames is gedurende de cursus of retraite uitsluitend toegestaan na voorafgaande toestemming.

Reacties zijn gesloten.